Józef Brynkus

Dr hab. Józef Brynkus (ur. 1962), profesor uczelniany zatrudniony w Katedrze Edukacji Historycznej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Habilitację uzyskał w 2014 roku za całokształt dorobku, w którym wyróżniają się prace poświęcone tożsamości i świadomości historycznej Polaków i historii komunistycznej Polski. Wygłosił kilkadziesiąt referatów na polskich i międzynarodowych konferencjach naukowych (m. in. w Berlinie, Pradze, Ostrawie i Preszowie). Wydał prawie 100 publikacji naukowych (niektóre jako współautor) w języku polskim, angielskim, niemieckim i francuskim. Spośród  nich najcenniejszą jest Komunistyczna ideologizacja a szkolna edukacja historyczna (2013),  która stawia w zupełnie nowym świetle edukację historyczną w Polsce Ludowej i same dzieje tego państwa, co spowodowane jest przywołaniem w niej dotąd nieudostępnianych i niewykorzystywanych źródeł historycznych.

Tematyka publikacji dra hab. Józefa Brynkusa dotyczy m. in. roli jednostki w dziejach, wizji bohaterów dziejów polskich i powszechnych w edukacji historycznej oraz popularyzacji dziejów, kształtowania tożsamości i świadomości narodowej, historycznej oraz społecznej Polaków przez edukację historyczną i inne procedury upowszechniania wiedzy o przeszłości w okresie od XIX do XXI wieku, doskonalenia procesu nauczania historii, metodologii historii i historiografii oraz dziejów komunizmu w Polsce Ludowej.

Józef Brynkus w Katedrze Edukacji Historycznej zajmuje się  przygotowaniem nauczycieli do pracy w szkole. Prowadzi liczne prelekcje dla młodzieży szkolnej i różnych środowisk, w których odsłania mechanizmy funkcjonowania Polski Ludowej. Był współorganizatorem projektu: Pułkownik Kukliński  – Zwycięska Misja oraz opiekunem naukowym projektu: Rotmistrz Pilecki Bohater Niezwyciężony, w ramach którego wydano w języku polskim i angielskim Raport Rotmistrza współredagowany przez dra hab. Józefa Brynkusa.

Cała kariera naukowa i zawodowa dra hab. Brynkusa związana jest z UP w Krakowie i jego poprzedniczkami. Tu – jeszcze w Wyższej Szkole Pedagogicznej uzyskał tytuł magistra (1986), a potem doktora nauk humanistycznych (1996). Na tej uczelni kształtowała się też osobowość Brynkusa: od momentu rozpoczęcia w niej studiów w 1981 roku, przez uczestnictwo w strajkach studenckich i w Nowej Hucie (13-15 grudnia 1981 oraz działalność w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów i reprezentowanie studentów w Senacie WSP. Brynkus od lat jest też członkiem NSZZ „Solidarność” UP w Krakowie, w której pełni funkcję wiceprzewodniczącego.

W październiku 2015 roku Józef Brynkus został Posłem na Sejm RP (w kadencji 2015-2019) oraz członkiem Komisji Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa a także Komisji Edukacji Nauki i Młodzieży, w ramach której pełnił funkcję wiceprzewodniczącego stałej podkomisji ds. nauki i szkolnictwa wyższego.


  • twitter
  • facebook
  • youtube
  • snapchat
  • instagram