Bydgoszcz – konkurs prac

Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski ogłasza konkurs pn.Nagroda Prezydenta Miasta za związane z Bydgoszczą prace magisterskie i doktorskie, inżynierskie i licencjackie, przewidziana jest również  nagroda dla promotorów

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie prac poruszających problematykę związaną z Bydgoszczą i najlepiej korespondujących z aktualnymi potrzebami miasta, w szczególności w zakresie: promocji, gospodarki lokalnej, kultury i sztuki, tradycji i tożsamości miasta, turystyki, sportu, oświaty, gospodarki przestrzennej, architektury, ochrony środowiska, ochrony zdrowia, transportu oraz innych dyscyplin i obszarów ważnych dla rozwoju miasta.


Prace są oceniane i nagradzane w dwóch kategoriach:
PRACE MAGISTERSKIE i DOKTORSKIE
I miejsce – 7 tys. zł brutto; II miejsce 5 tys. zł brutto; III miejsce 3 tys. zł brutto
PRACE INŻYNIERSKIE i LICENCJACKIE
I miejsce – 5 tys. zł brutto; II miejsce 3 tys. zł brutto; III miejsce 2 tys. zł brutto
NAGRODA DLA PROMOTORÓW PRAC 1,5 tys. zł brutto

Pracę do konkursu zgłasza jej autor. Do konkursu zakwalifikowane zostaną wyłącznie prace spełniające kryteria regulaminowe i obronione w roku akademickim 2020/2021, przez co rozumie się dla potrzeb konkursu okres pomiędzy 1 października 2020 roku a 31 grudnia 2021 roku.
Za prawidłowe zgłoszenie uważa się dostarczenie lub wysłanie w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na pracę naukową” kompletu dokumentów zgłoszeniowych w polskiej wersji językowej, na adres:
Biuro Komunikacji Społecznej, Urząd Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz.

Termin zgłaszania prac upływa 30 kwietnia 2022 roku
Szczegółowe zasady zgłaszania prac, ich kwalifikowania oraz przeprowadzania konkursu określa Regulamin dostępny na
stronie www.bydgoszcz.pl.  • twitter
  • facebook
  • youtube
  • snapchat
  • instagram