Bogusław Skowronek

Nauczyciel akademicki, pracownik naukowy, polonista, filmoznawca, badacz mediów i kultury współczesnej. Profesor doktor habilitowany, pracuje na stanowisku profesora w Katedrze Lingwistyki Kulturowej i Komunikacji Społecznej oraz Katedrze Mediów i Badań Kulturowych Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Studia polonistyczne rozpoczął w 1984 roku w ówczesnej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie. Pracę magisterską obronił w czerwcu 1989 roku – miesiącu i roku ważnym dla naszego kraju. Aktywnie uczestniczył w życiu studenckim. Był założycielem i pierwszym przewodniczącym Samorządu Studenckiego w Wyższej Szkole Pedagogicznym. Swoją działalność w tamtych czasach opisał w tekście
O początkach Samorządu Studenckiego Naszej Uczelni. Perspektywa pierwszego przewodniczącego, „Konspekt”, nr 1/2010. Od razu po studiach został zatrudniony na stanowisku asystenta w Katedrze Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. Tam prowadził badania przede wszystkim na temat komunikacji językowej oraz edukacji filmowej i medialnej. Doktorat obronił w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w roku 1998. Natomiast habilitację uzyskał w 2008 roku
w Akademii Pedagogicznej w Krakowie na podstawie monografii Konceptualizacje filmu i jego oglądania w języku młodzieży. Studium kognitywno-kulturowe. Od tego czasu, najpierw jako adiunkt a później profesor, pracuje w Katedrze Lingwistyki Kulturowej i Komunikacji Społecznej oraz Katedrze Mediów i Badań Kulturowych.

Tytuł profesora nauk humanistycznych uzyskał w 2014 roku, dyplom profesorski odebrał w Belwederze z rąk Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

Główne zainteresowania badawcze prof. Bogusława Skowronka to mediolingwistyka, filmoznawstwo, wiedza o mediach, kultura popularna oraz lingwistyka kulturowa. Jest autorem ponad stu artykułów naukowych oraz książek O dialogu na lekcjach w szkole średniej. Analiza pragmatyczno-językowa, Kraków 1999; Konceptualizacje filmu i jego oglądania w języku młodzieży. Studium kognitywno-kulturowe, Kraków 2007; Film w przestrzeni kultury audiowizualnej. Studia. Szkice. Interpretacje, Kraków 2011; Mediolingwistyka. Wprowadzenie, Kraków 2013. Aktywnie działa w ogólnopolskich i międzynarodowych towarzystwach naukowych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej, Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, Komisji Językoznawstwa Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego (jest v-ce przewodniczącym oddziału krakowskiego), Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami (działa
w zarządzie głównym towarzystwa) oraz Komisji Mediolingwistycznej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów.

Prof. Bogusław Skowronek, oprócz działalności naukowej i dydaktycznej, zajmuje się również popularyzacją sztuki filmowej. Był założycielem i przewodniczącym jedynego  Dyskusyjnego Klubu Filmowego w Wyższej Szkole Pedagogicznej (później Akademii Pedagogicznej). Aktywnie działał w Polskiej Federacji Klubów Filmowych. Później przez wiele lat prowadził Sekcję Filmową Koła Polonistów (projekcje połączone były z prelekcją i dyskusją). Prowadził również autorską audycję radiową „Alfabet Filmowy” w radiu Alfa (następnie w radiu Pryzmat oraz uczelnianym radiu Spektrum). Stale współpracuje z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej w ramach cyklicznych wykładów w „Akademii Filmu Polskiego” w Kielcach oraz Łodzi. Jest członkiem Komitetu Głównego Ogólnopolskiej Olimpiady o Filmie i Komunikacji Społecznej przy Polskim Instytucie Sztuki Filmowej. Cyklicznie wygłasza prelekcje do filmów w krakowskich kinach oraz prowadzi premiery filmowe i spotkania z reżyserami i aktorami.

W Uniwersytecie Pedagogicznym prof. Bogusław Skowronek pełnił wiele funkcji. W latach 2007 – 2009 był Kierownikiem Kursu dla Nauczycieli Języka Polskiego z Zagranicy, zaś w latach 2008 -2010 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Humanistycznego. Był też pierwszym Dziekanem Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Pedagogicznego w latach 2010-2016. Natomiast w roku 2016 objął funkcję Prorektora ds. Kształcenia Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.


  • twitter
  • facebook
  • youtube
  • snapchat
  • instagram